Preu actual de les gasolineres

Telèfon: 93 857 04 73    Correu: info@celestisoy.com

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable

CELESTI SOY,S.LU.

Finalitat

Gestió comercial de la prestació dels nostres serveis .

Legitimació

Legitimació por consentiment del interessat

Destinataris

No es cediran dades a tercers si no hi ha una obligació legal.

Drets

Té dret a accedir, rectificar, suprimir i portabilitat de les dades com també de limitació i oposició al seu tractament així com la resta de drets que s’explica a la informació addicional

Ubicació

Passatge Parés,36 08512 Sant Hipòlit de Voltrega (Barcelona)

 

Política de Privacitat

 

En aquesta política de privacitat expliquem de quina forma tractem les seves dades en la nostra empresa , en base al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu  a la protecció de les persones físiques en el qual es refereix el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, com també a la Llei  Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia del drets digitals .

 

Responsable del tractament

 

CELESTÍ SOY,S.L.U amb CIF B60084951 i adreça social en Passatge Parés,36  de 08512 SANT HIPOLIT DE VOLTREGA (Barcelona) , inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona , Foli 97,Volum 22765, Full B-41993, Inscripció 1ª.

 

Tractaments de les seves Dades 

 

Les dades que tractem són la informació personal que el client o usuari ens proporciona per tal de poder efectuar la contractació dels nostres serveis,com també la informació generada de la prestació d’aquest servei.

El client és el responsable de la informació que ens proporciona per a la contractació i gestió dels nostres productes i serveis. Les dades inexactes, incomplertes o falses que ens pugui proporcionar seran sota la seva responsabilitat.

Aquestes dades que ens proporciona, respectant el principi de minimització , seran adequades,pertinents i limitades a les estrictament necessàries, atenen a les finalitats  per les quals són recollides i respectant sempre la voluntat del client o usuari.

Les dades que utilitzarem dels clients o usuaris són les obtingudes en el procés de contractació obté d’interès dels nostres productes i en formen part els següents conceptes : nom, cognoms, data de naixement ,DNI, adreça postal, telèfon, adreça per a la descàrrega del combustible ,adreça de correu electrònic, dades de pagament i dades bancàries de domiciliació de les factures. 

 

Les bases legitimadores utilitzades que ens permeten els diferents tractaments son les següents:

 

I-      Segons la base de la prestació dels nostres serveis en l’execució del contracte de compravenda i distribució de combustibles i es tractaran les seves dades amb les següents finalitats:

a.             Efectuar la prestació , gestió i manteniment dels nostres serveis contractuals de distribució de productes petrolífers amb el client .

b.             Efectuar l’atenció al client per diferents mitjans : telefònics, ,xarxes socials, correu electrònic i postal.

c.              Facilitar al client el procediment de l’impost sobre hidrocarburs que s’aplica en l’Ordre HFP/941/2022,de 3 d’octubre, sobre el gasoil d’ús professional.

II-    Segons la base de l’ interès legítim que consta en la nostra relació de client o usuari es tractaran les seves dades amb les següents finalitats:

a.     Podrem tractar les dades obtingudes de les gravacions de videovigilància de les nostres instal·lacions , i estacions de servei de gasoil, amb la finalitat de protegir-les ,així com als seus usuaris.

b.      Es podran tractar les dades proporcionades per l’usuari que sol·liciti , per qualsevol mitjà, informació sobre els nostres productes i serveis per tal de realitzar ofertes comercials per qualsevol mitjà,inclosos els electrònics,durant un termini màxim de sis mesos des que varen ser proporcionats.

El dret d’oposició a aquests tractaments es poden realitzar amb la seva petició, tal com consta en el seu apartat “Exercici dels seus Drets”.

III-    Segons la base del consentiment exprés per part del client o usuari amb l’obtenció del seu consentiment es tractaran les seves dades amb les següents finalitats:

a.     Podem tractar les seves dades de sol·licitud de la nostra targeta client, obtingudes del seu consentiment , amb la finalitat de poder-li subministrar els nostres productes petrolífers i poder-los-hi facturar segons les seves indicacions i necessitats.

b.     Podem tractar les seves dades d’interès de prestació dels nostres serveis i productes petrolífers ,recollides en el nostre formulari de contacte, amb la finalitat de proporcionar-li resposta a les seves consultes dels nostres productes i serveis , o qualsevol altre qüestió, amb un termini màxim de sis mesos des que varen ser proporcionades.

La retirada del seu consentiment per aquests tractaments es podrà realitzar amb la seva petició ,tal com consta en l’apartat “Exercici dels seus drets”.

 

Terminis de Conservació

 

Les seves dades seran tractades única i exclusivament  durant el temps necessari i   per a les finalitats per a les quals varen ser recollides , en el seu moment , respectant sempre el principi de limitació dels seus terminis de conservació.

Hem establert uns terminis de conservació que seran aplicables en funció de la seva finalitat i de la seva base legitimadora ,exceptuant que s’hagi indicat un termini diferent en la contractació d’algun dels nostres serveis .

1.     El termini de conservació de les dades relacionades amb la contractació i la corresponent facturació de la prestació dels nostres serveis ,en aplicació a la legislació civil,mercantil i fiscal vigents ,serà de vuit anys des de la finalització del contracte de prestació dels nostres serveis.

2.     El termini de conservació de les dades per a la realització dels tractaments relacionats amb l’execució de la prestació del servei serà el mínim indispensable per a complir amb les finalitats requerides, mentre el contracte estigui en vigor .

3.     La conservació de les dades/imatges del sistema de videovigilància tindran un termini màxim de trenta dies.

4.     El termini de conservació de les seves dades ,obtingudes del seu consentiment i interès de prestació dels nostres serveis i productes , amb la finalitat d’oferir-li els nostres serveis i respondre les seves qüestions i sol·licituds serà d’un termini màxim de sis mesos des que varen ser proporcionades.

 

Exercici dels seus drets

 

Pot exercitar els següents drets com a titular de les seves dades :

  • Dret d’Accés:  Pot sol·licitar informació sobre les seves dades personals que la nostra empresa tingui de vostè i els possibles tractaments que s’estiguin realitzant.
  • Dret de Rectificació:  Pot sol·licitar la rectificació de les dades personals que resultin inexactes o bé que resultin incomplertes.
  • Dret de Supressió: Pot sol·licitar la supressió de les seves dades personals quan aquestes ja no siguin necessàries per a la finalitat per la qual varen ser recollides , excepte quan existeixi una obligació legal de conservar-les o existeixin altres motius legítims per a la seva conservació.

En aquest sentit,en àmbit digital,si vostè exercita el “dret a l’oblit “ l’empresa es dirigirà al proveïdor de serveis d’internet per comunicar la seva sol·licitud tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació,excepte quan la seva conservació sigui necessària per motius legítims o una obligació legal de conservar-los.

  • Dret d’Oposició:  Pot oposar-se al tractament de les seves dades,excepte quan existeixin  motius d’interès legítim del responsable per continuar amb el tractament de les seves dades , llavors únicament seran conservats per l’exercici o defensa de reclamacions. El tractament de dades personals amb fins comercials o publicitaris no s’entendrà legítim i en conseqüència el dret d’oposició serà equivalent a la revocació del consentiment previ manifestat.
  • Dret de Limitació: Pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals amb les condicions establertes legalment.  Tanmateix això podria implicar el bloqueig de les seves dades per tal d’evitar aquest tractament en un futur i que únicament es conservarien per exercitar o defensar les seves reclamacions.
  • Dret de portabilitat: Pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades personals , això permet al interessat rebre les seves dades personals facilitades al responsable i poder-les transmetre directament a un altre responsable en un format estructurat,d’ús comú i lectura mecànica.

 

Garantim l’adequació de mesures necessàries pel compliment de l’exercici dels seus drets gratuïtament , i per això es necessita que s’adjunti còpia del seu DNI  en la seva sol·licitud.

Pot efectuar la seva sol·licitud en les nostres oficines, presencialment,o bé de la següent forma :

- Pot dirigir un escrit per carta postal ,indicant el dret que exerceix i el seu nº de telèfon a l’adreça: Ceslesti Soy,SLU -Exercici de Drets- Passatge Parés,34 08512 Sant Hipòlit de Voltregà.

- Pot enviar correu electrònic, a l’adreça a  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

   indicant el dret que exerceix .

L’exercici d’aquest drets seran atesos,segons la normativa actual, en el termini màxim d’un mes .  En funció , però, de la complexitat de la sol·licitud i per poder-la atendre degudament ,segons la seva implementació, això podria esdevenir  en un termini superior però que no superaria els dos mesos addicionals.

L’Autoritat de Control en aquesta matèria de protecció de dades és l’Agencia Española de Protección de Datos ubicada a Madrid (28001) C/Jorge Juan,6  / https://www.agpd.es  a la qual es pot dirigir si considera que no han estat degudament atesos ,per la nostra empresa, els seus drets i llibertats de protecció de dades.

 

Destinataris

 

Únicament , per tal mantenir la prestació dels nostres serveis , cedirem o intercanviarem les dades personals amb tercers destinataris per desenvolupar les finalitats previstes segons la nostra política de privacitat , realitzar comunicacions a empreses col·laboradores i altres empreses que siguin legalment exigibles en el compliment de normatives .

Els nostres proveïdors de confiança que poden tenir accés a dades personals per tal de desenvolupar les tasques necessàries per a la prestació dels nostres serveis i que poden actuar com a encarregats de tractament de les dades ,de manera que estan obligats a complir amb les seves obligacions legals i a mantenir la deguda confidencialitat i secret  de la informació. Per això podrem compartir informació personal del client amb els serveis tècnics d’aquestes empreses, en funció de les  necessitats per al desenvolupament d’aquestes tasques. En qualsevol cas les dades mai seran compartides a terceres empreses ,sense el seu consentiment previ , excepte quan aquesta comunicació de dades sigui estrictament necessària per assegurar el manteniment de la nostra prestació de servei o pels casos que sigui necessari de complir amb la  normativa legal vigent en aquell moment.

Igualment informem que podran ser comunicades les dades personals del client  que siguin necessàries,  per una obligació estrictament legal, com per a la prestació de servei, facturació i cobraments , així com la tramitació pel compliment de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’Impostos Especials que regula la devolució parcial de l’impost sobre Hidrocarburs pel gasoil d’ús professional . Igualment , i segons obligació legal, es poden comunicar a les diferents autoritats públiques: fiscals, duaneres, judicials, cossos policials, en funció del compliment en la normativa vigent.

 

Confidencialitat  de les seves dades personals.

 

Celesti Sou,SLU pren sempre les mesures  tècniques , organitzatives i de seguretat que siguin necessàries per tal de garantir la integritat ,confidencialitat,disponibilitat i resiliència de les seves dades personals per tal d’evitar-ne  l’alteració , la pèrdua ,el tractament i l’accés no autoritzat. Tot això d’acord amb el que està establert en la legislació aplicable.

En els cassos de violacions de seguretat de les seves dades personals que comportin risc pels drets de les persones adoptarem totes les mesures necessàries per arreglar tal situació i reduir els efectes que poguessin haver ocasionat. Igualment es notificarien als clients o usuaris i a la Agència Espanyola de Protecció de Dades quan això fos necessari i requerit per la normativa vigent.

La vigència d’aquesta Política de Privacitat  estarà vigent en cada moment,reservant-nos el dret a modificar-la sempre que sigui necessari. Si existís una nova actualització aquesta serà publicada en la web i en el supòsit que afectés al client o usuari en els seus drets i llibertats serà comunicada directament a ell.

 

1ª Versió novembre 2022.